Przewiń do aktualności

E-licytacja nieruchomości – zmiany w k.p.c.

14.09.2021 - Marta Sawicka

Elektronizacja postępowania cywilnego ruszyła pełną parą. Po wdrożeniu (z różnym skutkiem), elektronicznych doręczeń dla pełnomocników, wprowadzeniu rozpraw on-line, wciąż jeszcze oczekiwanych e-doręczeniach (wejście w życie w październiku LINK), od 19 września 2021 roku, w życie wchodzi nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym egzekucji z nieruchomości (nowy Rozdział 6a w Dziale VI k.p.c.).

Zgodnie z nowymi przepisami, na wniosek przynajmniej jednego wierzyciela. W przypadku złożenia takiego wniosku, Komornik na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej udostępni obwieszczenie o licytacji co najmniej na 2 tygodnie przed terminem licytacji.

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Licytant zobowiązany będzie do podania danych (PESEL, numer dokumenty tożsamości), złożenia oświadczenia dotyczącego pozostawania w związku małżeńskim oraz zamiaru nabycia nieruchomości do majątku wspólnego/osobistego, a także co do licytowania w imieniu własnym czy jako pełnomocnik.

Rękojmię składa się na rachunek bankowy na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu (licząc od daty uznania rachunku bankowego komornika).

Potwierdzeniem złożenia rękojmi i podania danych jest dopuszczenie do licytacji.

Cena nabycia będzie oferowana wyłącznie za pośrednictwem systemy teleinformatycznego.

Komornik informuje licytantów o wyłonieniu licytanta oferującego najwyższa cenę również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wybór drogi elektronicznej, pociąga za sobą konieczność składania ewentualny skarg na niedopuszczenie do licytacji, również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Po zamknięciu przetargu komornik wysyła do sądu protokół oraz ewentualne skargi i inne dokumenty niezbędne do udzielenia przybicia. Postanowienie o przybiciu wydawane jest na posiedzeniu niejawnym i doręczone licytantowi wygrywającemu licytację

Wybór formy prowadzenia postępowania w trybie elektronicznym należy zatem do wierzyciela (przynajmniej jednego). Przy czym w okresie roku od wejścia w życie nowych przepisów, prowadzenie licytacji elektronicznej będzie możliwe o ile ze względów technicznych leżących po stronie komornika, ta forma będzie dopuszczalna.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry