Przewiń do aktualności

Umowa rezerwacyjna

30.05.2022 - Marta Sawicka

O wejściu w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która zastąpi dotychczasową tzw. Ustawę deweloperską, pisaliśmy tutaj

Nowym rozwiązani, które wejdzie w życie 1 lipca 2022 roku jest umowa rezerwacyjna. W zasadzie, umowy rezerwacyjne były powszechnie stosowane przez deweloperów, jednakże umowa taka nie była regulowana 

Umowa rezerwacyjna zawierana jest pomiędzy deweloperem a potencjalnym kupującym, których chce dokonać rezerwacji lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Na tej podstawie, deweloper zobowiązuje się do nieoferowania zarezerwowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego innym zainteresowanym przez czas określony w tej umowie.

Zgodnie z nową ustawą zawarcie umowy rezerwacyjnej nie będzie obowiązkowe. Umowa rezerwacyjna określać ma zarówno prawa przysługujące kupującemu , a także obowiązki sprzedającego czyli dewelopera. Deweloper jest zobowiązany do informowania o zmianach w prospekcie w trakcie trwania umowy rezerwacyjnej i zakresu tych zmian.

Dla Umowy rezerwacyjnej wymagana jest zwykła forma pisemna pod rygorem nieważności i musi zawierać następujące elementy:

  • Oznaczenie stron, miejsca i daty zawarcia umowy;
  • Wskazanie ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
  • wysokość opłaty rezerwacyjnej, jeżeli strony taką opłatę przewidziały;
  • okres wyłączenia z ofert sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
  • określenie powierzchni użytkowej, powierzchni i układu pomieszczeń nieruchomości.

Oprócz powyżej opisanych postanowień, Strony mogą zawrzeć również inne postanowienia, albowiem ustawowy katalog warunków jest otwarty. Ograniczeniem ustawowy jest, aby umowa miała charakter terminowy tj. została zawarta na czas określony.           

Opłata rezerwacyjna

Umowa może (ale nie musi) przewidywać obowiązek uiszczenia przez klienta opłaty rezerwacyjnej. Wysokość opłaty nie może przekraczać 1 proc. ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, która określona jest w prospekcie informacyjnym.

Opłata rezerwacyjna zaliczana jest na poczet ceny nabycia lokalu lub domu jednorodzinnego. Deweloper, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy deweloperskiej obowiązany jest przekazać opłatę rezerwacyjną na mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony dla przedsięwzięcia deweloperskiego bądź zadania inwestycyjnego. 

             

Opłata rezerwacyjna jest niezwłocznie zwracana rezerwującemu w sytuacji, gdy:

  1. rezerwujący nie uzyskał pozytywnej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu;
  2. deweloper albo przedsiębiorca inny niż deweloper nie wykonuje zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej;
  3. deweloper dokonał zmiany w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach bez poinformowania rezerwującego.

W przypadku:

  1. niewykonywania przez dewelopera zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej.
  2. Nieusunięcia przez dewelopera wad zgłoszonych do protokołu odbioru i nieprzystąpienia przez nabywcę do podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości

 deweloper zwraca rezerwującemu opłatę w podwójnej wysokości

 

Podstawa prawna:

ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 ze zm.)

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry