Przewiń do aktualności

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

21.10.2019 - Marta Sawicka

Od tygodnia, czyi od wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistszych, klienci pytają nas kto i kiedy ma obowiązek zgłoszenia się do Rejestru. Poniżej omówienie: kto, kiedy i jak powinien się zgłosi

1. Podstawa Prawna

W dniu 13 października 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, ze zmianami). Ustawa implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz do udostępniania tych informacji właściwym organom i jednostkom analityki finansowej, a także podmiotom zobowiązanym (w ramach stosowania środków należytej staranności wobec klienta).

Wyżej wymieniona ustawa tworzy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

2. Czym jest CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych gromadzi i przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

W Rejestrze gromadzone są dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych;

 

3. Beneficjent rzeczywisty, czyli kto?

Beneficjentem rzeczywistym spółki są osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień jednostki dominującej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 

4. Zgłoszenie do CRBR

 

Dane do Rejestru zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/

 

Zgłoszenie do rejestru obejmuje:

 • dane identyfikacyjne spółki:
 • nazwa (firma)
 • forma organizacyjna
 • siedziba
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • NIP
 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:
 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • państwo zamieszkania;
 • PESEL (w przypadku osób, które nie posiadają PESEL – data urodzenia)
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

 

b) TERMIN

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.

Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.

 

 Rejestr jest publiczny i umożliwia każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, przez co zapewnić ma większą kontrolę obywateli oraz przyczynie się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

 

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry