Przewiń do aktualności

Ecommerce: Koniec geoblockingu w UE

04.12.2018 - Agnieszka Radniecka

Blokowanie geograficzne to praktyka, która oznacza ograniczanie dostępu użytkownika internetowego do określonej strony lub innych zawartości ze względu na kraj jego zamieszkania lub pobytu odczytywany za pomocą adresu IP. Często ograniczenie to przejawia się także w inny sposób – ograniczenie adresów wysyłki, brak akceptacji zagranicznych środków płatniczych lub brak możliwości podania zagranicznych adresów do faktury.

Od dnia 03 grudnia 2018 r. obowiązuje zakaz blokowania geograficznego w transakcjach internetowych, czyli tzw. geoblockingu.

Przedmiotowy zakaz wynika z uchwalonego dnia 28 lutego 2018 r. przez Parlament Europejski Rozporządzenia w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.

Rozporządzenie zakazuje przedsiębiorcom:

– blokowania lub ograniczania dostępu klienta do swojego interfejsu internetowego ze względów związanych z przynależnością państwową klienta, jego miejscem zamieszkania lub miejscem prowadzenia działalności, przy czym za interfejs internetowy uznaje się wszelkiego rodzaju oprogramowanie, w tym stronę internetową lub jej część oraz aplikacje, w tym aplikacje mobilne, obsługiwane przez przedsiębiorcę lub na jego rzecz, które służy do zapewnienia klientom dostępu do towarów lub usług handlowca w celu zawarcia transakcji dotyczącej tych towarów lub usług, oraz

– różnicowania warunków w odniesieniu do transakcji płatniczej ze względu na przynależność państwową klienta, jego miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności, lokalizację rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych lub miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii, jeżeli transakcji płatniczej dokonuje się w drodze transakcji elektronicznej za pomocą polecenia przelewu, polecenia zapłaty lub instrumentu płatniczego opartego na karcie w obrębie tej samej marki płatniczej i kategorii.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zakaz różnicowania dotyczy jedynie transakcji płatniczych, które:

  • spełniają wymogi dotyczące uwierzytelnienia zgodnie z treścią Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, oraz
  • dokonane są w walucie akceptowanej przez przedsiębiorcę.

Blokowanie geograficzne wciąż jednak będzie dopuszczalne w sytuacji, gdy:

  • główną cechą usługi jest zapewnienie dostępu do utworów chronionych prawem autorskim lub innych przedmiotów objętych ochroną i umożliwienie korzystania z takich utworów i przedmiotów, włącznie ze sprzedażą utworów chronionych prawem autorskim lub przedmiotów objętych ochroną w formie niematerialnej,
  • usługa nie jest świadczona drogą elektroniczną,
  • blokowanie geograficzne przejawia się przez stosowanie różnych cen książek dla klientów na określonych terytoriach, jeżeli przedsiębiorcy są do tego zobowiązani przepisami prawa.

Zakazane więc zostało różnicowanie dostępności i atrakcyjności swojej oferty usługowej i handlowej w stosunku do klientów składających zamówienia za pośrednictwem Internetu z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Sklepy internetowe nie będą mogły bez ważnej przyczyny ograniczać zakupów klientom spoza Unii Europejskiej.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry