Przewiń do aktualności

ESG – czym jest, kogo obowiązuje i jak wprowadzić?

12.03.2024 - Marta Sawicka

8 lutego 2024 roku wzięliśmy udział w Konferencji „ESG w MŚP – szanse i wyzwania” zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznański Park Naukowo-Technologiczny i Abrys dla Środowiska. Spotkanie odbyło się w WSHIU Akademia Nauk Stosowanych / WSHIU University w Poznaniu.

Czym jest ESG?

Zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych komponentów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, zwłaszcza w ramach tzw. Zielonego Ładu.  W perspektywie najbliższych kilku lat rynki państw unijnych czekają spore zmiany, związane z wdrażaniem unijnej polityki Zielonego Ładu, co nieuchronnie oznacza konieczność wdrożenia wielu rozwiązań przez firmy działające na terytorium Unii Europejskiej.

Polityka klimatyczna przekłada się na nowe obowiązki dla przedsiębiorców. W jaki sposób powinni oni przygotować swoje firmy na zmiany?

Najważniejsze z nich zostały zawarte w przepisach regulujących zrównoważony rozwój firm, a więc ESG. Na czym dokładnie polega i jak wdrożyć go w przedsiębiorstwie?

ESG to skrót od angielskich wyrażeń „Environmental, Social, (Corporate) Governance”, odnoszących się do trzech obszarów kluczowych dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju firmy, tj. do środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Z prawnego punktu widzenia kluczowe znaczenie mają tu przepisy unijnej dyrektywy z 14 grudnia 2022 r., na mocy której zmieniono szereg przepisów prawa wspólnotowego w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Na mocy zmian wprowadzonych w tej dyrektywie spora część przedsiębiorstw działających na terytorium Unii Europejskiej zostanie zobligowana do wdrożenia odpowiedniej strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz cyklicznego raportowania jej realizacji. Dlatego też przygotowanie strategii ESG dla konkretnej firmy powinno zostać ściśle podporządkowane zakresowi raportu, jaki przedsiębiorca będzie musiał składać.

Co musi zawierać raport ESG?

Zgodnie ze wskazaną powyżej dyrektywą, raport ESG będzie musiał zawierać m. in. następujące informacje:

  1. krótki opis modelu biznesowego i strategii biznesowej jednostki, w tym plany jednostki, działania wdrażające oraz powiązane z nimi plany finansowe i inwestycyjne służące uwzględnieniu przez model biznesowy i strategię biznesową jednostki przejścia na zrównoważoną gospodarkę i ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C,
  2. opis określonych w czasie i ustanowionych przez jednostkę celów dotyczących kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym w stosownych przypadkach bezwzględnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych co najmniej na lata 2030 i 2050, opis postępów poczynionych przez jednostkę na rzecz osiągnięcia tych celów oraz oświadczenie, czy cele jednostki związane z czynnikami środowiskowymi opierają się na rozstrzygających dowodach naukowych,
  3. opis polityk jednostki w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem,
  4. informacje o istnieniu systemów zachęt dotyczących kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oferowanych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących,
  5. opis podstawowego ryzyka dla jednostki w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym opis głównych rodzajów zależności jednostki od tych kwestii oraz sposobu zarządzania przez jednostkę tym ryzykiem.

Ww. dane będą raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tym samym przedsiębiorcy nie będą zobligowani do zupełnie samodzielnego tworzenia raportu według własnych wzorów.

Harmonogram wdrażania ESG w firmie

Prawodawca unijny określił także harmonogram wdrażania obowiązku raportowania ESG. Raporty te będą składane za konkretne lata obrotowe, a obowiązek ten będzie obejmować:

  1. od 2025r. za rok obrotowy 2024 obejmie duże przedsiębiorstwa oraz spółki notowane na rynkach unijnych, które zatrudniają co najmniej 500 pracowników, a jednocześnie spełniają specjalne wymagania bilansowe i przychodowe,
  2. od 2026r. za rok obrotowy 2025 obejmie pozostałe duże jednostki zainteresowania publicznego,
  3. od 2027r. za rok obrotowy 2026 obejmie małe i średnie spółki giełdowe.

Z pozoru firmy mają jeszcze sporo czasu na wdrożenie strategii ESG i przygotowanie się do jej raportowania. Jednak w praktyce, biorąc pod uwagę skalę wyzwań związanych z tym procesem, czasu nie ma zbyt wiele, dlatego przygotowania warto rozpocząć już teraz.

Podstawa prawna:

art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dz.U.UE z 16 grudnia 2022 r., L.2022.322.15)

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry