Przewiń do aktualności

Nowa definicja tajemnica przedsiębiorstwa – zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

06.09.2018 - Marta Sawicka

4 września 2018 roku, weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, uchwalona 5 lipca 2018 roku. Ustaw implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U.UE.L.2016.157.1 z dnia 2016.06.15.), o której pisaliśmy już wcześniej.

Na mocy nowej ustawy, wprowadzona została nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa:

 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest również kopiowanie czy przywłaszczenie dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących tajemnicę przedsiębiorstwa lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

Zmianie uległy przepisy dotyczące kar za naruszenie przepisów ustawy.

Sąd, na wniosek uprawnionego może orzec o podaniu informacji o wyroku bądź jego treści do publicznej wiadomości, zobowiązać do zapłaty stosownego wynagrodzenia, odszkodowania na zasadach ogólnych, bądź zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

W przypadku przestępstw stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, przedawniają się  nie wcześniej niż z upływem 20 lat od ich popełnienia.

Dyrektywa, implementowana ustawą zmieniającą, ustanawia minimalny zakres ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa we wszystkich państwach członkowskich. W przypadku polskiej ustawy, przyjęcie nowelizacji spowodowało m.in. usunięcie ograniczenia czasowego ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika, które dotychczas wynosiło 3 lata. Z początkiem obowiązywania nowej ustawy, sankcjonowane jest również samo uzyskanie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry