Przewiń do aktualności

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – „Business judgement rule” i wzmocnienie rad nadzorczych

26.10.2022 - Agnieszka Radniecka

Dnia 13 października 2022 r. weszły w życie zmiany Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), które dotyczą zasad nadzoru nad spółkami handlowymi. Jedne z najistotniejszych zmian dotyczą rad nadzorczych.

Rady nadzorcze otrzymały wiele nowych narzędzi (zwłaszcza do kontroli zarządu), a ich kompetencje, obowiązki i zakres odpowiedzialności znacznie wzrósł. Wzmocnienie zakresu nadzoru nad spółką, sprawowanego przez radę nadzorczą, realizowane jest poprzez doprecyzowanie katalogu obowiązków członków tego organu oraz określenie zasad ich odpowiedzialności z tytułu podejmowanych działań lub zaniechań.

Nowelizacja między innymi:

 • wprowadza nowe zasady organizacji prac rad nadzorczych;
 • precyzuje zasady zwoływania i protokołowania posiedzeń rady nadzorczej;
 • wprowadza minimalną częstotliwość posiedzeń rady nadzorczej – w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego;
 • wprowadza obowiązkowe elementy protokołów zarządu i rady nadzorczej:
 • wprowadza zmiany w zasadach podejmowania uchwał rady nadzorczej;
 • wprowadza nowe przepisy dotyczące komitetu rady nadzorczej;
 • wzmacnia efektywność bieżących uprawnień kontrolnych rady nadzorczej – rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania będą mogły być też posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
 • wprowadza instrumenty wzmacniające realizację obowiązku informacyjnego względem rady nadzorczej, wprowadza do KSH przepisy karne przewidujące odpowiedzialność za naruszenie ww. obowiązku.

(Brak przekazywania radzie nadzorczej określonych informacji będzie przestępstwem ściganym z urzędu. Odpowiedzialność ponosić będzie zarząd, prokurenci, osoby zatrudnione w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujące na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze.)

 • wzmacnia znaczenie przewodniczącego rady nadzorczej
 • wprowadza nowe przepisy, dotyczące komitetu rady nadzorczej
 • wprowadza instytucję specjalnego doradcy rady nadzorczej

Współpraca zarządu i rady nadzorczej będzie monitorowana corocznie na zwyczajnych zgromadzeniach w ramach dodatkowych sprawozdań rady nadzorczej (na wzór sprawozdań zarządu z działalności spółki).

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza do polskiego prawa handlowego zasadę oceny biznesowej zwaną „business judgement rule – regułę osądu biznesowego – w zakresie oceny działań członków organów spółek. (art. 293 § 3 k.s.h.)

Reguła ta polega na przyznaniu pierwszeństwa biznesowej ocenie sytuacji dokonywanej przez członków organów spółek, którzy odpowiadają za główną działalność operacyjną i decyzyjność w spółce. Reguła ta dotyczy członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów spółek kapitałowych i wychodzi z założenia, iż w warunkach ryzyka biznesowego organy zarządzające muszą mieć swobodę podejmowania decyzji bez obawy przed możliwymi konsekwencjami prawnymi swoich działań. Wyżej wskazane osoby działające w organach spółki, nie naruszą obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

Stąd, wnioskować można, iż przy ocenie działania danej osoby będącej członkiem organu spółki pomocne będą wszelkie informacje, analizy, opinie, którymi dysponował zarząd / rada nadzorcza przy podejmowaniu decyzji, co w pewnością wzmocni tendencję do tworzenia i gromoadzenia dokumentacji w obronie stanowiska.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry