Przewiń do aktualności

przeciwdziałanie „patodeweloperce” – cd. – zmiany dotyczące miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

15.01.2024 - Marta Sawicka

Minister Rozwoju i Technologii 26 października 2023 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. O niektórych zmianach – dotyczących m.in. balkonów, pisaliśmy na naszym blogu.  Rozporządzenie wprowadza również limity miejsc postojowych, z których będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Wprowadzono ograniczenie co do liczby stanowisk postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, a które to miejsca zbliżone są do budynków. Nowelizacja ma na celu przeciwdziałanie praktykom deweloperów, którzy, w ramach inwestycji wyznaczali wyłącznie jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają osoby niepełnosprawne, a które były zbliżone do budynku bez żadnych ograniczeń. 

Dotychczas nie było ograniczeń co do liczby takich miejsc zbliżonych do okien. W wyniku czego, w ramach inwestycji wykonywano większość takich miejsc zamiast „zwykłych” stanowisk postojowych dla samochodów, tylko dlatego, że dla „zwykłych” stanowisk należy zachować odległość od okien, a dla stanowisk postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne nie istnieje taki obowiązek.

Zgodnie z nowym brzmieniem § 20 Rozporządzenia, stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, w liczbie nie większej niż 6 proc. ogólnej liczby stanowisk postojowych, o której mowa w § 18 ust. 2 Rozporządzenia, jednak nie mniejszej niż 1, mogą być zbliżone bez ograniczeń do okien budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.

W przypadku gdy w wyniku obliczeń liczba wyjdzie niepełna, wynik obliczeń należy zaokrąglić do pełnej liczby w górę.  Oczywiście na działce może być więcej stanowisk postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, jednakże muszą one znajdować się w odpowiedniej odległości od okien. Ogólna liczba stanowisk postojowych, o której mowa w § 18 ust. 2, to liczba stanowisk postojowych wynikająca z wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z kolei wspomniany w przepisie parametr 6 proc. został określony na podstawie danych wynikających z badania przeprowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych”, jako odsetek osób wskazujących jako potrzebę przystosowanie mieszkania do indywidualnych potrzeb. 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. Nie do wszystkich przypadków będą miały zastosowanie nowe zasady.

Dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, tj przed 1 kwietnia 2024 roku:

  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

Podstawa prawna:

§ 1 pkt 3) rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 27 października 2023 r. zmieniające § 20 rozporządzeni w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r., poz. 2442)

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry