Przewiń do aktualności

Przedawnienie – skrócenie terminów

25.07.2018 - Marta Sawicka

9 lipca zmianie uległy przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw dotyczące zmiany okresu przedawnienia oraz terminów dochodzenia roszczeń.

I tak, ogólny 10-letni okres przedawnienia został skrócony do 6 lat. Natomiast, w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, termin przedawnienia wynosi, tak jak dotychczas, trzy lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. W przypadku natomiast, gdy przepisy szczególne wprowadzają termin przedawnienia krótszy niż dwa lata, terminu przedawnienia nie wydłuża się do końca roku kalendarzowego.

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu albo ugodą przedawnia się z upływem sześciu lat, a w przypadku, gdy orzeczenie lub ugoda obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie to przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, istotna zmiana dotyczy zmian w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń. Dotychczas bowiem, nawet w przypadku dochodzenia przez wierzyciela przedawnionych roszczeń (co miało miejsce w przypadku skupowania przedawnionych roszczeń przez firmy windykacyjne), przedawnienie było brane pod uwagę przez Sad wyłącznie na zarzut dłużnika. Obecnie natomiast, Sąd rozstrzygający spór, bada z urzędu, czy roszczenie nie jest przedawnione. Przedsiębiorca nie będzie bowiem uprawniony do dochodzenia przedawnionych roszczeń od konsumenta.

Wierzyciele, dochodzący roszczeń przed sądem zobowiązani są do wskazania daty wymagalności roszczenia.

Zwrócić uwagę należy na przepisy przejściowe do nowelizacji.

Do roszczeń powstałych przed 9 lipca 2018 roku i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od tego dnia nowe przepisy.

Jeżeli zgodnie z nowymi przepisami, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z 9 lipca 2018 roku. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem wcześniejszego terminu.

Roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do 9 lipca 2018 roku nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia według nowych przepisów.

W okresie przejściowym, na pewno zastosowania przepisów może okazać się niekiedy problematyczne. Należy również zwracać uwagę, czy przedawnienie biegnie w stosunku do konsumenta, czy dotyczy obrotu profesjonalnego.

Na pewno, nowe rozwiązania są korzystne właśnie dla konsumentów, wobec których nie będzie już można dochodzić roszczeń przedawnionych.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry