Przewiń do aktualności

Skutki niezgłoszenia zmian umowy spółki w KRS

22.12.2022 - Marta Sawicka

Wpis do KRS zmian w Umowie Spółki ma charakter konstytutywny, czyli zmiany są skuteczne od chwili ich wpisu w KRS. Niezgłoszenie zmian umowy spółki do KRS oznacza, że nie wywołają one skutków prawnych. 

Powołując spółkę, wspólnicy zawsze odnoszą się do swojej aktualnej sytuacji. To z kolei powoduje, że z biegiem czasu może pojawić się konieczność dokonania różnego rodzaju zmian w umowie, wynikających chociażby z rozwoju biznesu czy chęci dostosowania go do nowych warunków. Wówczas konieczne jest dokonanie zmiany umowy spółki. Jednak, aby osiągnąć ten cel, konieczne jest zachowanie wielu warunków – w tym zwłaszcza dokonanie stosownych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany niezgłoszone do KRS po prostu nie będą skuteczne.

Zmiana umowy spółki – bez względu na to, czy dotyczy spółek osobowych czy kapitałowych – może mieć charakter obligatoryjny lub odnosić się do nieobowiązkowych elementów tego kontraktu. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia wówczas, gdy zmianie ulegną obowiązkowe elementy umowy spółki, którymi – w zależności od tego, z jaką dokładnie spółką mamy do czynienia – mogą być np.:

  • wysokość kapitału zakładowego;
  • przedmiot działalności;
  • czas trwania spółki;
  • liczba oraz wartość nominalna udziałów.

Zawsze jednak, aby zmiana umowy spółki odniosła swój skutek, muszą zostać zachowane wszelkie wymagania dla tej czynności. W tym przede wszystkim w zakresie formy tej czynności prawnej oraz dokonania odpowiednich wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Procedura zmiany umowy spółki w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przebiega w trzech etapach, którymi są:

  • podjęcie przez wspólników uchwały o zmianie umowy spółki;
  • wpisanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • zamieszczenie ogłoszenia o zmianach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uchwała o zmianie umowy spółki może zostać podjęta podczas zgromadzenia wspólników – zwołanego zarówno specjalnie w tym celu oraz takiego, w którym zmiana umowy jest jednym z punktów porządku obrad. Przyjęcie takiej uchwały wymaga uzyskania poparcia większości 2/3 głosów – chyba, że chodzi o kwestię istotnej zmiany przedmiotów działalności spółki. Wówczas wymagana jest większość 3/4 głosów. Należy pamiętać, że w samej umowie spółki z o.o. można przewidzieć surowsze warunki jej zmiany.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały zarząd spółki powinien zgłosić ten fakt do sądu rejestrowego, składając wniosek o dokonanie odpowiedniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Termin na dokonanie tych czynności wynosi sześć miesięcy, a w przypadku spółek utworzonych przy wykorzystaniu wzorca umowy – siedem dni. Sąd Najwyższy w uchwale z 29 kwietnia 2022 r., sygn. akt III CZP 75/22 jednoznacznie stwierdził, że zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w wymaganym terminie, nie wywołuje skutków prawnych. Tym samym w takich przypadkach nie dochodzi do zmiany umowy.

W podobny sposób przebiega zmiana umowy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej. Zmiana ta zawsze wymaga zgody wszystkich wspólników, która najczęściej również przyjmuje postać ich uchwały, oraz rejestracji zmiany w KRS. Co do zasady, przeprowadzenie tej operacji wymaga jednomyślnej zgody wszystkich wspólników, jednak w samej umowie można przewidzieć mniej rygorystyczne warunki.

W przypadku spółki jawnej i partnerskiej zmiana umowy wymaga zachowania co najmniej takiej samej formy, jaką wykorzystano do jej zawiązania. Oznacza to, że – przykładowo – jeżeli umowa spółki została zawarta w formie aktu notarialnego, forma ta jest wymagana również przy jej zmianie. Natomiast zgłoszenie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego powinno zostać dokonane zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi w danej spółce.

Inne zmiany w spółce, które nie wymagają zmiany umowy spółki, np. powołanie lub odwołanie członków organów spółki, sprzedaż udziałów, czy zmiana adresu (bez zmiany siedziby) są czynnościami, które skutkują od dnia och podjęcia lub innego wskazanego dnia, a ich w pis w KRS ma charakter deklaratoryjny. 

Podstawa prawna:

art. 255 i nast. ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.)

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry