Przewiń do aktualności

Szykują się zmiany w sądownictwie w zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej

11.04.2019 - Agnieszka Radniecka

Idzie nowe. Wraz z rozwojem techniki oraz postępem gospodarczym powstają nowe, czasami bardzo trudne spory w zakresie szeroko rozumianej własności intelektualnej. Od jakiegoś już czasu głośno mówi się o potrzebie powierzania rozstrzygania tych spraw przez wyspecjalizowane sądy oraz o potrzebie stworzenia odpowiednich warunków do kształtowania się wyspecjalizowanej kadry w zakresie własności intelektualnej.

Obecnie sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej (np. o naruszenie praw ochronnych znaków towarowych, patentów, naruszenie prawa autorskiego) rozpoznawane są przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy. Niestety, w sądach powszechnych ww. sprawami o często wysokim stopniu skomplikowania, zajmują się sędziowie, którzy z racji szerokiego spektrum powierzanych im spraw z różnych gałęzi prawa cywilnego, nie mają możliwości samodzielnej merytorycznej oceny materiału dowodowego i zmuszeni są często opierać się tylko i wyłącznie na opiniach biegłych.

Sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych rozpatrywane są przez specjalnie w tym celu utworzony wydział Sądu Okręgowego w Warszawie (XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie -Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych).

Niektóre sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, dotyczące uzyskania ochrony, rozpatrywane są wskutek skarg na decyzje Urzędu Patentowego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jego treść trafiła właśnie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z ww. projektem:

  • mają, w ramach sądownictwa powszechnego, powstać odrębne jednostki organizacyjne, które miałyby się zajmować sprawami o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej) a także sprawami, o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz o ochronę dóbr osobistych, dotyczącymi wykorzystania wartości dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorstwa, towarów lub usług lub w związku z działalnością naukową lub racjonalizatorską,
  • sędziowie, w ramach istniejących struktur sądowych, mają mieć możliwości specjalizacji w zakresie własności intelektualnej; zamierza się utworzyć wyspecjalizowane jednostki w sądach okręgowych i apelacyjnych,
  • planuje się wprowadzenie obowiązku zastępstwa w tych sprawach przez fachowych pełnomocników. Przyczyni się to do szybkości postępowania – tak w zakresie lepszej koncentracji materiału dowodowego, jak również w zakresie wskazywania podstawy prawnej dla zgłaszanych żądań,
  • projekt przewiduje uregulowanie postępowania w sprawach własności intelektualnej, w tym w szczególności rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie środków dowodowych, o wyjawienie i dostarczenie środka dowodowego, o wezwanie do udzielenia informacji,
  • projekt wprowadza uregulowanie dwóch szczególnych rodzajów powództwa, tj. powództwa wzajemnego oraz powództwa o ustalenie, że określone czynności nie naruszają określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Tak więc w sześciu sądach w Polsce, w czterech sądach okręgowych (Gdańsk, Katowice, Poznań, Warszawa) i dwóch apelacyjnych (Katowice i Warszawa) mają powstać osobne jednostki, zajmujące się własnością intelektualną.  

Jeżeli rzeczywiście uda się stworzyć przedmiotowe wyspecjalizowane sądy, z pewnością zyskają na tym przedsiębiorcy, nie tylko ze względu na przyspieszenie rozstrzygania tych trudnych spraw, ale także ze względu na merytoryczną wnikliwość rozstrzygnięć.

Prawo własności intelektualnej jest niezwykle szybko rozwijającą się dziedziną prawa, sędziowie rozstrzygający w tych sprawach będą mogli skupić się na swojej specjalizacji, na bieżąco śledzić wszelkie zmiany w prawodawstwie polskim i unijnym, a także orzecznictwo sądów UE.

Taka zmiana zdaniem resortu sprawiedliwości jest potrzebna, ponieważ z roku na rok przybywa pozwów dotyczących praw autorskich i własności intelektualnej.

Ustawa weszłaby w życie z początkiem 2020 r.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry