Przewiń do aktualności

15 marca upływa termin na złożenie sprawozdań środowiskowych w systemie BDO

13.03.2024 - Marta Sawicka

Do 15 marca br. Należy złożyć sprawozdania w systemie BDO, obejmujące:

 • sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
 • sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Do złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zobowiązani są m. in. przedsiębiorcy:

 • wytwarzający lub importujący opakowania, dokonujący ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy,
 • eksportujący opakowania,
 • wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu, eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce,
 • prowadzący jednostkę handlu detalicznego, handlu hurtowego lub gastronomiczną, w których oferowane są produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (tj. kubki na napoje lub pojemniki na żywność) albo napoje lub żywność pakowana w te produkty,
 • pakujący i oferujący – za pomocą urządzenia vendingowego – napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (tj. w kubkach na napoje lub w pojemnikach na żywność),
 • wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (w tym m. in. pojemniki na żywność, pojemniki i kubki na napoje, torby na zakupy, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne),
 • będący producentami pojazdów, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach,
 • będący podmiotami reprezentującymi, prowadzącymi tzw. systemy kaucyjne, w których przy sprzedaży określonych napojów w opakowaniach jednorazowego albo wielokrotnego użytku pobierana jest kaucja, która następnie – w momencie zwrotu opakowania albo odpadu opakowaniowego – zwracana jest użytkownikowi końcowemu (zobowiązani do złożenia sprawozdania po raz pierwszy w wyniku nowelizacji ustawy o odpadach).

Zakres danych, których podanie wymagane jest w ramach sprawozdania, zależy od przedmiotu działalności przedsiębiorcy objętego obowiązkiem sprawozdawczym i wynika z ustawy o odpadach.

W niektórych przypadkach, jeżeli przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek sprawozdawczy, korzystają z usług:

 • organizacji odzysku odpadów,
 • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • organizacji odzysku opakowań,

roczne sprawozdanie sporządzają powyższe organizacje.

Sprawozdanie należy złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO do 15 marca br. Sprawozdanie nie wymaga opatrzenia go podpisem. W następstwie powyższego – do 30.09 br. marszałek województwa zweryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu i w przypadku stwierdzenia niezgodności – wezwie przedsiębiorcę do złożenia korekty sprawozdania, określając termin przekazania nieprzekraczający 14 dni. W przypadku niezłożenia korekty w wyznaczonym terminie, sprawozdanie uznaje się za niezłożone. Za niewywiązanie się z obowiązku złożenia sprawozdania grozi kara grzywny w wysokości od 20 do 5 tys. zł.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Do złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zobowiązani są:

 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzących odbieranie odpadów komunalnych,
 • prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów.

Sprawozdanie należy złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów, za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO do 15 marca br. Sprawozdanie nie wymaga opatrzenia go podpisem. W następstwie powyższego – do 30.09 br. marszałek województwa zweryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu i w przypadku stwierdzenia niezgodności – wezwie przedsiębiorcę do złożenia korekty sprawozdania, określając termin nieprzekraczający 14 dni. W przypadku niezłożenia korekty w wyznaczonym terminie, sprawozdanie uznaje się za niezłożone. Za niewywiązanie się z obowiązku złożenia sprawozdania grozi kara grzywny w wysokości od 20 do 5 tys. zł.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587)
 • ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1658)
 • ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1903)

 

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry