Przewiń do aktualności

Badanie trzeźwości pracowników

15.02.2023 - Marta Sawicka

Nowelizacja kodeksu pracy, która w części w chodzi w życie 21 lutego 2023 roku wprowadza do kodeksu pracy przepisy umożliwiające dokonywanie prewencyjnej kontroli trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Pracodawca uzyskuje prawo do  ustalenia wewnętrznych zasad sprawdzania wyrywkowego pracowników.

Jeżeli pracodawca zasad takich nie wprowadzi, przeprowadzanie kontroli trzeźwości będzie niemożliwe, ale jak najbardziej będzie mógł – i nawet będzie miał obowiązek – reagować na podejrzenia stawienia się do pracy po wpływem alkoholu oraz narkotyków.

Do czasu wejścia w życie nowelizacji, kontrolę przeprowadzić może uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (policja).

Zasady kontroli trzeźwości lub na obecność środków działających podobnie do alkoholu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Kontrola prewencyjna nie będzie dopuszczalna bez posiadania odpowiednich zapisów w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu o kontrolach trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Brak zapisów wewnętrznych

Pracodawca nie musi wprowadzać możliwości dokonywania takich kontroli. Może przyjąć, że ze względu na rodzaj prowadzonej działalności i specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach nie jest ona konieczna. Pracodawca może również wprowadzić zasady kontroli  na obecność alkoholu, a nie na obecność innych środków. W konsekwencji nie będzie  dopuszczalne prowadzenie kontroli prewencyjnych na obecność substancji działających podobnie do alkoholu.

Niedopuszczenie lub odsunięcie od pracy

Każdy pracodawca, także ten, który nie wprowadzi jakichkolwiek wewnętrznych zasad kontroli, związany będzie (przepisy kodeksu pracy o kontrolach trzeźwości i na obecność narkotyków zaczną obowiązywać 21 lutego 2023 r.) treścią art. 22(1d) par. 1 k.p. (badanie trzeźwości) oraz 22(1f). par.  1 k.p. (badanie na obecność narkotyków), z których wynika, że pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy, jak również wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywał taki środek w czasie pracy.

Ustawodawca narzuca w takich przypadkach obowiązek odsunięcia pracownika od pracy.

W przypadku odsunięcia pracownika od pracy, możliwe są dwa dalsze działania:

  • pracownik wyraża zgodę na dobrowolne poddanie się badaniu trzeźwości lub na obecność innych substancji – wówczas należy uznać, że pomimo braku przepisów wewnętrznych badanie takie może zostać wykonane przez pracodawcę (należy pobrać od pracownika pisemną zgodę na przeprowadzenie badania oraz przetwarzanie jego wyników),
  • na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy badanie na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Organ przeprowadza badanie pracownika przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Jeżeli jednak pracownik niedopuszczony do pracy odmawia poddania się badaniu tą metodą, organ zleca przeprowadzenie badania krwi lub moczu.

Jeżeli wynik badania nie wykaże obecności substancji kwalifikowanych jako działające podobnie do alkoholu, pracownik za czas odsunięcia od pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia. Z konstrukcji przepisów wynika, że jeżeli pracownik odmówi poddania się badaniu wykonywanemu przez uprawniony organ, nie zachowa prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w wyniku niedopuszczenia do niej oraz czas ten nie będzie czasem usprawiedliwionej nieobecności.

Podstawa prawna:

  • art. 22(1c), art. 22(1d), art. 22(1f) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.)

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry