Przewiń do aktualności

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

27.06.2022 - Marta Sawicka

O wejściu w życie nowej „ustawy deweloperskiej” pisaliśmy już we wrześniu 2021 roku. Natomiast ostatnio omówiliśmy zasady zawierania umów rezerwacyjnych.

W przeddzień wejścia w życie nowej ustawy, zwracamy uwagę na kolejną „nowość” jaką wprowadza ustawa z 20 maja 2021 roku, tj. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Instytucja została wprowadzona jako instrument zabezpieczenia interesów nabywcy.

Ustawodawca jednocześnie zlikwidował instytucję gwarancji ubezpieczeniowej oraz bankowej, nakładając na dewelopera obowiązek odprowadzenia składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

 

Środki na Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym pochodzić będą między  innymi:

 • ze składek należnych od deweloperów, które wyliczane są od wartości wpłat dokonanych przez nabywców na mieszkaniowe rachunki powiernicze,
 • z środków uzyskanych przez Deweloperski Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu,
 • z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym oraz przychodów z lokat środków Funduszu.

 

Wysokość składek nie może przekraczać 1 proc. (w odniesieniu do otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego) oraz 0,1 proc. (w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego) wartości wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 

Celem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego jest poszerzenie ochrony interesu nabywców, poprzez zapewnienie środków tytułem zwrotów wpłat nabywców dokonanych na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Zwroty te dokonywane są w razie wystąpienia sytuacji:

 • upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy i niekontynuowania przedsięwzięcia deweloperskiego przekazanej przez syndyka,
 • odstąpienia przez nabywcę od umowy z powodów wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt. 1-11 ustawy,
 • odstąpienie od umowy deweloperskiej przez syndyka lub zarządcę.

Nowa Ustawa wprawdzie wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku, jednakże obowiązywać ona będzie jedynie inwestycje, których sprzedaż nastąpi po dniu 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, iż zawarcie chociaż jednej umowy deweloperskiej przed 1 lipca 2022 roku (nie rezerwacyjnej) wyłącza stosowanie przepisów tej ustawy, w tym o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Koniec okresu przejściowego nastąpi z datą 1 lipca 2024 roku, co spowoduje objęcie wszystkich Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym.

 

Fundusz Gwarancyjny prowadzi Ewidencję Funduszu, w której umieszcza się:

 • informacje o deweloperach, którzy posiadają mieszkaniowe rachunki powiernicze,
 • informacje o nabywcach,
 • informacje o bankach prowadzących mieszkaniowe rachunki powiernicze,
 • przedsięwzięciach deweloperskich oraz wyodrębnionych zadaniach inwestycyjnych,
 • składkach wpłacanych przez deweloperów na rzecz Funduszu,
 • wypłatach z Funduszu.

Mie wszystkie informacje zgromadzone w Ewidencji Funduszu nie są w pełni jawne. Nabywca nie uzyska wszystkich informacji zgromadzonych w Ewidencji, a wyłącznie te które dotyczą umów, których jest stroną oraz w przedmiocie związanym z umową, mieszkaniowym rachunkiem powierniczym oraz indywidualnymi rozliczeniami z Funduszem.

 

Podstawa prawna:

 • art. 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 ze zm.)

 

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry