Przewiń do aktualności

ograniczenia w pełnieniu funkcji w spółkach

10.02.2023 - Marta Sawicka

W październiku 2022 roku, weszły w życie zmiany kodeksu spółek handlowych. Dotyczą one wielu aspektów funkcjonowania spółek. O części z nich pisaliśmy już tutaj. Wprowadzono również zmiany, które mają wpływ na pozycję osób pełniących funkcje w organach spółek.

W związku ze zmianą brzmienia art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych, rozszerzeniu uległ zakres czynów, których sprawcy nie mogą pełnić funkcji w spółkach tj. nie mogą być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem. Przed nowelizacją były to czyny wymienione w  XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 k.s.h. Po nowelizacji lista została rozszerzona o czyny z art. 228-231 kodeksu karnego oraz z art. 587(1) i art. 587(2) kodeksu spółek handlowych.

art. 228-231 kodeksu karnego są czynami o charakterze korupcyjnym oraz nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Natomiast dodane do k.s.h.: art. 587(1) i art. 587(2) penalizują czyny polegające na niewykonaniu obowiązków związanych z przekazywaniem informacji i dokumentów radzie nadzorczej i doradcy rady nadzorczej. Pierwszy z tych przepisów przewiduje karalność zachowania polegającego na nieprzekazywaniu wbrew obowiązkom informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w terminie lub przekazywaniu ich niezgodne ze stanem faktycznym, lub zatajaniu danych wpływających w istotny sposób na treść tych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. Z kolei w art. 587(2) k.s.h. przewidziano odpowiedzialność karną za doprowadzenie do tego, że zarząd nie zapewnia doradcy rady nadzorczej dostępu do dokumentów, nie udziela mu żądanych informacji, przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji lub dokumentów.

Powyższe zmiany wpływają na zwiększenie znaczenia staranności, której powinni dochowywać członkowie organów spółek, by uniknąć odpowiedzialności karnej za nieprawidłowości przy wykonywaniu swoich obowiązków.

W tym kontekście należy dodać, że w wyniku nowelizacji k.s.h. doprecyzowano kryteria należytej staranności członka zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej oraz likwidatorów.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 293 § 3 i art. 483 § 3 k.s.h. ww. osoby nie naruszają obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny (tzw. business judgment rule). Reguła ta jak się wydaje może również stanowić podstawę oceny działań osoby pełniącej funkcję w spółce z punktu widzenia odpowiedzialności karnej.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 807 ze zm.)
  • art. 18, art. 293 par. 3, art. 483 par. 3, art. 587(1) i art. 587(2) ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.)

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry