Przewiń do aktualności

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

04.01.2023 - Marta Sawicka

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą nastał bardzo trudny czas, który zaczął się właściwie już od wybuch pandemii Covid-19, a obecnie przybrał na sile w związku z inflacją, rosnącymi cenami energii oraz mniejszą dostępnością do kredytów. Aby nie podejmować radykalnych kroków jakimi jest zamknięcie działalności, warto rozważyć zawieszenie działalności w trudniejszym okresie.

Instytucja zawieszenia działalności nie jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. Poniżej warunki, jakie stawia ustawa Prawo przedsiębiorców.

Wykonywanie działalności gospodarczej może wyłącznie przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, chyba że wszyscy pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorcę przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim ( nie łącząc korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu).

W przypadku, zakończenia korzystanie z ww. urlopów przez pracowników, że pracodawca nie musi wznawiać prowadzenia działalności gospodarczej. Może on dalej korzystać z jej zawieszenia, ale musi liczyć się z koniecznością wypłacania pracownikom wynagrodzenia tak, jak za przestój.

Zawieszenie oraz ponowne podjęcie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy, składany odpowiednio do rejestru CEIDG lub KRS

Warto pamiętać, że z omawianego tu rozwiązania może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od formy prowadzenia działalności. Działalność może zostać zwieszona zarówno przez osobę dorzeczną prowadzącą działalność gospodarczą, również w formie spółki cywilnej, ale również przez spółkę prawa handlowego. Różnice dotyczą okresów zawieszenia.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast spółka prawa handlowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Zawieszenie działalności przez spółkę cywilną

W przypadku spółki cywilnej, w której do CEIDG wpisani są jej wspólnicy, którzy prowadzą działalność wspólnie. Dlatego, w przypadku spółki cywilnej obowiązują szczególne zasady zawieszania działalności:

  • zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników;
  • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach;
  • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej

Przez czas zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może jej wykonywać, ani osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, za wyjątkiem:

  • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  • przyjmowania należności powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
  • osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

  • art. 22 i 25 ustawy z 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.)

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry