Przewiń do aktualności

Wielorodzinne budynki mieszkalne – nowe przepisy w zakresie odległości

23.01.2024 - Marta Sawicka

To nasz kolejny wpis dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która wchodzi w życie 1 kwietnia 2024 roku.

Pisaliśmy już o zmianach dotyczących m.in. balkonów i wózkowni, a także miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Rozporządzenie zmieniające wprowadza do par. 12 rozporządzenia zasady dotyczące minimalnej odległości budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości ponad cztery kondygnacje nadziemne od granicy działki

Głównym celem tej zmiany było tzw. rozluźnienie zabudowy poprzez zwiększenie wymaganej odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad cztery kondygnacje nadziemne, bez względu czy zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy czy też nie, do 5 metrów. Przepis zawiera jednak modyfikację, która dopuszcza usytuowanie tego rodzaju budynku w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje taką możliwość, a nawet w granicy pod pewnymi obostrzeniami i w zgodzie z przepisami technicznymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem § 12 Rozporządzenia, jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:

 • 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
 • 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy;
 • 5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
 • 5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy.

W przypadku lokalizowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego dopuszcza się sytuowanie w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje taką możliwość.

Ustawodawca dopuścił także sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał całą długością swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Konsekwencją wprowadzenia nowego brzmienia § 12 była konieczność zmodyfikowania pozostałych przepisów „odległościowych”. Ustawodawca zdecydował się znowelizować przepis, zgodnie z którym odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

 • 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 • 4 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy;
 • 3 m do balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2024 r. Nie do wszystkich przypadków będą miały zastosowanie nowe zasady.

Dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie niniejszego Rozporządzenia:

 • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
 • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry