Przewiń do aktualności

Pracownicy, a koronawirus

18.03.2020 - Marta Sawicka

W związku z pytaniami przedsiębiorców o prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w związku z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem, przedstawiam opracowanie kluczowych spraw związanych z zatrudnieniem.

PRACA ZDALNA

Zarówno pracownik, który obawia się zarażenia koronawirusem lub ma obawy co do stanu zdrowia współpracowników może wnioskować o pracę zdalną, jak i pracodawca, na zasadzie jednostronnego polecenia służbowego może polecić pracownikowi pracę zdalną. Takie uprawnienie daje „specustawa” uchwalona w związku z epidemią.

Art.  3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

W przypadku braku możliwości wykonywania przez pracownika pracy zdalnej, w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia, pracodawca jest obowiązany wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne i nie godzić się na wznowienie pracy do czasu usunięcia zagrożenia.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy powinno odbyć się za zgodą pracownika. Pracownik uprawniony jest do wynagrodzenia za czas takiej nieobecności. Przy czym należy pamiętać, że musi występować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowa, np. wykryto przypadek zarażenia wśród pracowników.

Art. 2092 § 2 Kodeksu pracy:

W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:

1)        wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne;

2)  do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.

 

 ZGROMADZENIA

Rząd wprowadził zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Zakaz ten nie dotyczy jednak zakładów pracy, które nie mają charakteru zgromadzenia.

PODRÓŻE

  1. Pracodawca może wydać jednostronny zakaz odbywania prze pracowników podroży służbowych w rejony zagrożone.
  2. Pracownik ma prawo odmówić w rejony zagrożone. Uzasadnieniem odnowy powinny być aktualne komunikaty organów Państwowych, co do powstrzymania się od np. w obecnej sytuacji – podróży do określonych krajów, czy unikania dużych zbiorowisk ludzkich.

Art. 210 kodeksy pracy;

1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2(1). Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2.

3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

Pracodawca nie ma uprawnień wydawania poleceń dotyczących prywatnych podroży pracownika.

KWARANTANNA

Kwarantanna, czyli odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zarażenie wirusem. Okres kwarantanny traktowany jest jako okres odosobnienia z powodu choroby zakaźnej, za czas który pracownik uprawniony jest do pobierania zasiłku chorobowego.

Art.  6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:

1)        w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 

Dla rodziców opiekujących się zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat przysługuje dodatkowy (poza 60 dniowym) zasiłek opiekuńczy,

Wymiar zasiłku to maksymalnie 14 dni, bez względu na ilość dzieci poniżej 8 roku życia.

Art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry